lòng vàng trong Tiếng Anh là gì?

lòng vàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng vàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng vàng

    heart of gold; goodness; kindness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng vàng

    heart of gold, goodness, kindness