lòng đào trong Tiếng Anh là gì?

lòng đào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng đào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng đào

    (nói về trứng) soft-boiled

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng đào

    soft-boiled