lòng ghiân trong Tiếng Anh là gì?

lòng ghiân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng ghiân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng ghiân

    appreciation