lòng hầm trong Tiếng Anh là gì?

lòng hầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng hầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng hầm

    mine shaft