lòng tong trong Tiếng Anh là gì?

lòng tong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng tong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng tong

    kind of gudgeon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng tong

    kind of gudgeon