lòng từ bi trong Tiếng Anh là gì?

lòng từ bi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng từ bi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng từ bi

    * dtừ

    mercy, mercifulness