lòng ruột trong Tiếng Anh là gì?

lòng ruột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng ruột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng ruột

    insides, entrails

    moi lòng ruột take out the entrails