lòng riêng trong Tiếng Anh là gì?

lòng riêng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng riêng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng riêng

    inwardly