lòng lò trong Tiếng Anh là gì?

lòng lò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng lò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng lò

    * dtừ

    hearth