lòng núi trong Tiếng Anh là gì?

lòng núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng núi

    hillside