lòng không trong Tiếng Anh là gì?

lòng không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng không

    empty stomach (lòng không dạ trống)