lòng tự ti trong Tiếng Anh là gì?

lòng tự ti trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng tự ti sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng tự ti

    inferiority complex