lòng biển trong Tiếng Anh là gì?

lòng biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng biển

    sea bed