lòng vị kỷ trong Tiếng Anh là gì?

lòng vị kỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng vị kỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng vị kỷ

    selfishness