lòng thảo trong Tiếng Anh là gì?

lòng thảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng thảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng thảo

    filial piety, generosity