lòng thành trong Tiếng Anh là gì?

lòng thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng thành

    sincerity, candour

    với tất cả lòng thành in all sincerity, in good faith, bona fide

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng thành

    sincerity, candor