lòng người trong Tiếng Anh là gì?

lòng người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng người

    man's heart

    lòng người nham hiểu ai đo cho cùng man's heart is unfathomable