lòng mình trong Tiếng Anh là gì?

lòng mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng mình

    one’s inner thoughts, oneself