lòng súng trong Tiếng Anh là gì?

lòng súng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng súng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng súng

    caliber (of gun)