lòng gà trong Tiếng Anh là gì?

lòng gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng gà

    internal organs of a chicken