lòng giếng trong Tiếng Anh là gì?

lòng giếng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng giếng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng giếng

    well, shaft