lòng đỏ trong Tiếng Anh là gì?

lòng đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng đỏ

    egg yolk

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng đỏ

    egg yolk