lòng tham trong Tiếng Anh là gì?

lòng tham trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng tham sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng tham

    greed, cupidity

    lòng tham không đáy insatiable greed

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng tham

    greed