lòng vạy trong Tiếng Anh là gì?

lòng vạy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng vạy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng vạy

    an evil heart