lòng tốt trong Tiếng Anh là gì?

lòng tốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng tốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng tốt

  kind heart; kindness; goodness

  lợi dụng lòng tốt của ai to impose on somebody's kindness; to impose on somebody; to take advantage of somebody's helpfulness

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng tốt

  * noun

  kindness; kindheart

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lòng tốt

  kindness, kindhearted