lòng trắng trong Tiếng Anh là gì?

lòng trắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng trắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng trắng

    white

    lòng trắng trứng egg white

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng trắng

    white