lòng mến trong Tiếng Anh là gì?

lòng mến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng mến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng mến

    feeling of love, affection