lòng tự ái trong Tiếng Anh là gì?

lòng tự ái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng tự ái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng tự ái

    * dtừ

    self-love, feeling