lòng đường trong Tiếng Anh là gì?

lòng đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng đường

    road-bed; roadway

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng đường

    road-bed, roadway