lòng trắng mắt trong Tiếng Anh là gì?

lòng trắng mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng trắng mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng trắng mắt

    white of the eye