lòng trái đất trong Tiếng Anh là gì?

lòng trái đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng trái đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng trái đất

    * dtừ

    abyss