lòng thèm muốn trong Tiếng Anh là gì?

lòng thèm muốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng thèm muốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng thèm muốn

    * dtừ

    appetence, desire, wish