lòng sốt sắng trong Tiếng Anh là gì?

lòng sốt sắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng sốt sắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng sốt sắng

    * dtừ

    zeal