lòng ngưỡng mô trong Tiếng Anh là gì?

lòng ngưỡng mô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng ngưỡng mô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng ngưỡng mô

    (feeling of) admiration