lòng khao khát trong Tiếng Anh là gì?

lòng khao khát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng khao khát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng khao khát

    * dtừ

    craving, appetence, voraciousness