lòng không tử tế trong Tiếng Anh là gì?

lòng không tử tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng không tử tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng không tử tế

    * dtừ

    unkindness