lòng hiểm độc trong Tiếng Anh là gì?

lòng hiểm độc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng hiểm độc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng hiểm độc

    * dtừ

    malignity