lòng dạ sắt đá trong Tiếng Anh là gì?

lòng dạ sắt đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng dạ sắt đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng dạ sắt đá

    * ttừ

    hard-hearted