welding program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding program

    * kỹ thuật

    chương trình hàn