welding powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding powder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding powder

    * kỹ thuật

    bột hàn