welding pistol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding pistol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding pistol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding pistol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding pistol

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    súng hàn