welding goggles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding goggles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding goggles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding goggles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding goggles

    * kỹ thuật

    kiếng hàn

    kính hàn

    kính thợ hàn