welding current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding current

    * kỹ thuật

    dòng điện hàn