take down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take down.

Từ điển Anh Việt

 • take down

  * nội động từ, virr+tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống

  tháo ra, dỡ ra

  ghi chép

  làm nhục, sỉ nhục

  nuốt khó khăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take down

  * kỹ thuật

  dỡ

  dỡ rời

  phân tách

  tháo

  tháo dỡ

  tháo ra

  tháo rời

  vặn ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet