take fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take fire

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bắt cháy

    bén lửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet