take ones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take ones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take ones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take ones.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take ones

    * kinh tế

    truyền đơn quảng cáo