take-ones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-ones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-ones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-ones.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take-ones

    * kinh tế

    quảng cáo

    truyền đơn