takeout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeout.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • takeout

  prepared food that is intended to be eaten off of the premises

  in England they call takeout food `takeaway'

  Synonyms: takeout food, takeaway

  (bridge) a bid that asks your partner to bid another suit

  of or involving food to be taken and eaten off the premises

  takeout pizza

  the takeout counter

  `take-away' is chiefly British

  Synonyms: take-away

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).