take-away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-away.

Từ điển Anh Việt

 • take-away

  * tính từ

  mua mang về (thức ăn)

  * danh từ

  cửa hàng bán thức ăn mang về

  bữa ăn mua ở một cửa hàng bán thức ăn mang về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • take-away

  Similar:

  takeout: of or involving food to be taken and eaten off the premises

  takeout pizza

  the takeout counter

  `take-away' is chiefly British