take-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take-up

  * kỹ thuật

  con lăn căng

  đồ gá kéo căng

  puli căng

  sợi xe

  sự quấn

  sự quấn lại

  ô tô:

  nhả nhanh ly hợp

  dệt may:

  sự cắt ngắn

  vật lý:

  sự cuốn lại

  xây dựng:

  thiết bị căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • take-up

  any of various devices for reducing slack (as in a sewing machine) or taking up motion (as in a loom)

  a take-up that winds photographic film on a spool

  the action of taking up as by tightening or absorption or reeling in